Terms of Use

Guardian Family Program Terms and Conditions

1. ความเป็นสมาชิกและคุณสมบัติในการเป็นสมาชิก
โปรแกรม สมาชิก การ์เดียน แฟมิลี่ ("โปรแกรม") เป็นโปรแกรมสิทธิประโยชน์ที่บริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส์ หนองแคจำกัด ("การ์เดียน ") มอบให้แก่ลูกค้าที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ผู้ที่สามารถเป็นสมาชิกโปรแกรมได้ ("สมาชิก") ต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น และจำกัดที่หนึ่งบัญชีต่อหนึ่งนิติบุคคล และมีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยชอบด้วยกฎหมายจึงจะมีคุณสมบัติในการเป็นสมาชิก ทั้งนี้ เมื่อท่านยื่นใบสมัครเข้าร่วมการเป็นสมาชิกในโปรแกรม ถือว่า ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”) ทั้งนี้ ในการเป็นสมาชิก ท่านไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าก่อน

2. การได้รับและการแลกของรางวัลของโปรแกรม
2.1. ภายใต้โปรแกรม ท่านจะได้รับเหรียญ (“เหรียญ”) ตามอัตราซึ่งระบุไว้บนเว็บไซต์ของโปรแกรมเมื่อท่านซื้อกระจก 1 ตัน รุ่น UltraMirror®, UltraMirror®Plus, UltraMirror® Life หรือ DecoCristal® กับตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์การ์เดียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ท่านต้องยื่นแบบฟอร์มการแสดงตัว (เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี) ณ จุดซื้อเพื่อสะสมเหรียญในบัญชีการ์เดียน แฟมิลี่ ของท่าน ท่านอาจนำเหรียญแลกเป็นของรางวัล (“ของรางวัล”) ได้ตามข้อกำหนดเหล่านี้และรายละเอียดเพิ่มเติมที่กำหนดไว้บน https://guardianfamily.com ("เว็บไซต์ของโปรแกรม") รายละเอียดของรางวัลและวิธีการแลกของรางวัลเหล่านี้อยู่บนเว็บไซต์ของโปรแกรม ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดหรือเงื่อนไขในการแลกของรางวัล
2.2. ภายใต้เงื่อนไขการยกเลิกของข้อกำหนดนี้ เหรียญจะไม่มีวันหมดอายุ ทั้งนี้ ท่านอาจแลกเหรียญเป็นของรางวัลได้ ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของการ์เดียน อย่างไรก็ตาม ในการแลกเหรียญเป็นของรางวัลใดๆ ท่านต้อง สะสมเหรียญเป็นจำนวนอย่างน้อยตามที่การ์เดียนกำหนด เหรียญไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด และสามารถแลกเป็นของรางวัลได้เท่านั้น
2.3. สามารถใช้เหรียญแลกรางวัลได้จนกว่าของจะหมด และการ์เดียน อาจจัดหาของรางวัลทดแทนได้ หากของรางวัลที่ท่านได้รับมีความเสียหาย หรือท่านได้รับของรางวัลผิดไป กรุณาติดต่อ Line Official Account @ggfamily มิเช่นนั้นท่านอาจไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนของรางวัลได้ หากการ์เดียนไม่สามารถจัดหาของรางวัลใดได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามที่นอกเหนือไปจากการควบคุมของการ์เดียน โดยดุลยพินิจของการ์เดียน แต่เพียงผู้เดียว อาจจัดหาของรางวัลทดแทนที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือสูงกว่าของรางวัลดังกล่าวให้แก่ท่าน ทั้งนี้ ของรางวัลจะถูกส่งผ่านทาง(บริษัท)บุคคลที่สาม การ์เดียน จะไม่รับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายจากการขนส่งใดๆทั้งสิ้น
2.4. สมาชิกจะต้องรับผิดชอบการชำระภาษี ณ ที่จ่ายและค่าขนส่งที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่การ์เดียนจัดหาให้หรือตามข้อตกลงที่มีให้กับร้านค้าตัวแทน

3. ข้อกำหนดเกี่ยวกับระดับของสมาชิก Guardian Family
3.1. ระดับของสมาชิก Guardian Family จะได้รับเมื่อลงทะเบียนสมัครสมาชิกการ์เดียน แฟมิลี่ แล้ว สำหรับลูกค้าซื้อสินค้ากระจกที่ร่วมรายการ การ์เดียน มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง จำกัด หรือปรับเปลี่ยนกฎ ข้อบังคับ สิทธิประโยชน์ คุณสมบัติการเป็นสมาชิก หรือส่วนอื่นใดของโปรแกรม Guardian Family หรืออาจยกเลิกโปรแกรม Guardian Family ได้ในเวลาใดก็ตามโดยดุลยพินิจของการ์เดียน แต่เพียงผู้เดียวโดยมีการแจ้งตามสมควรบนเว็บไซต์และ/หรือโดยการติดต่อส่วนบุคคล โปรดเข้าชมเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ
3.2. สมาชิกที่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนระดับสมาชิกของท่านสามารถติดต่อทาง Line OA: @ggfamily การเปลี่ยนระดับสมาชิกจะสามารถทำได้เป็นรายไตรมาสเท่านั้น การตัดสินใจจะเป็นของทาง การ์เดียน แต่เพียงผู้เดียว
3.3. สำหรับสมาชิกที่บรรลุเป้าหมายรายไตรมาส รางวัลตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์โปรแกรมจะถูกแจกจ่ายเมื่อสิ้นสุดแต่ละไตรมาสผ่าน (บริษัท)บุคคลที่สาม การ์เดียนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในการขนส่งที่อาจเกิดขึ้น
3.4. สำหรับสมาชิกที่บรรลุเป้าหมายรายปี รางวัลตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์โปรแกรมจะถูกแจกจ่ายเมื่อสิ้นสุดแต่ละปี (12 เดือน) (บริษัท)บุคคลที่สาม การ์เดียนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในการขนส่งที่อาจเกิดขึ้น

4. ของขวัญปีใหม่
4.1. การเป็นสมาชิกในโปรแกรมอาจทำให้ท่านมีสิทธิได้รับ ของขวัญปีใหม่ ซึ่งจำกัดหนึ่งบัญชีต่อหนึ่งของขวัญตามระดับสมาชิกของท่าน ข้อเสนอนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ ข้อเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยุติโดย การ์เดียน และดุลยพินิจของ การ์เดียน แต่เพียงผู้เดียว โดยแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์และ/หรือช่องทางการติดต่อส่วนบุคคล กรุณาตรวจสอบเว็บไซต์เป็นประจำเพื่อรับการอัปเดต

5. การตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของการ์เดียน & อีเมล์
5.1. การ์เดียนให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่าน การ์เดียนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และใช้ข้อมูลดังกล่าวภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของการ์เดียน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นของประเทศไทย สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็ปไซต์ https://privacypolicy.kochind.com/?lang=th-th รายละเอียดจากใบสมัครสมาชิกของท่าน (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) จะถูกเก็บรวบรวมและใช้เพื่อบริหารจัดการโปรแกรม (ซึ่งอาจรวมถึงการเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการและบริหารจัดการโปรแกรม) และเพื่อทำการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูล
5.2. เมื่อท่านยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกในโปรแกรม ท่านตกลง ยอมรับการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของทาน และตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดการใช้ออนไลน์ของการ์เดียนและรับเนื้อหาทางการตลาดและการติดต่อสื่อสารอื่นๆ จากการ์เดียน หากเราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะไม่สามารถเป็นสมาชิกของโปรแกรมได้
5.3. การ์เดียนจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมที่เก็บรวบรวมจากสมาชิก เช่น ประวัติการซื้อ เพื่อบริหารจัดการโปรแกรม การวิเคราะห์ภายในเพื่อวัตถุประสงค์การทำการตลาด และวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของการ์เดียนอนุญาตเท่านั้น

6. การเปลี่ยนแปลง การยกเลิก & การออกจากโปรแกรม
6.1. ถ้าโปรแกรมนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม (รวมถึงกรณีการฉ้อฉลหรือพยายามฉ้อฉล) การ์เดียนสงวนสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของโปรแกรมซึ่งรวมถึงของรางวัลและข้อกำหนดเหล่านี้ หรือระงับหรือยกเลิกโปรแกรม ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยน การระงับ หรือการยกเลิกการ์เดียนจะแจ้งสมาชิกของโปรแกรมให้ทราบทาง ติดต่อส่วนบุคคลหรือโดยการติดต่อสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของเรา สมาชิกจะไม่ได้รับค่าชดเชยใดๆ จากการ์เดียนในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนระงับหรือการยกเลิกโปรแกรม
6.2. การละเมิดใดๆของโปรแกรม (สมาชิก การ์เดียน แฟมิลี่) การละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ของโปรแกรม การเป็นสมาชิกที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลามากกว่า 365 วัน การแถลงข้อความเท็จ หรือการกระทำซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของการ์เดียนหรือการฉ้อโกงหรือการพยายามฉ้อโกงอาจทำให้สมาชิกต้องถูกเพิกถอนจากการเป็นสมาชิกและจะมีผลกระทบต่อคุณสมบัติเข้าร่วมในโปรแกรมต่อไป
6.3. ความเป็นสมาชิกไม่สามารถโอนได้ และสมาชิกต้องซื้อสินค้าด้วยตนเอง หากการเป็นสมาชิกของท่านถูกเพิกถอนหรือยกเลิก (ไม่ว่าจะด้วยตัวท่านเองหรือการ์เดียนตามข้อกำหนดนี้) หรือถ้าโปรแกรมถูกยกเลิก เหรียญใดๆ ในบัญชีของท่านจะหมดอายุลงโดยอัตโนมัติ การ์เดียนจะแจ้งให้ท่านทราบทางบนเว็บไซต์และ/หรือโดย ติดต่อส่วนบุคคลก่อนทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้
6.4. ท่านต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบหรือทบทวนข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกรณีที่ข้อกำหนดของโปรแกรมเปลี่ยนแปลง ท่านอาจเลือกที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านผ่านทาง Line OA: @ggfamily

7. การจำกัดความรับผิด
7.1. ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตมากที่สุด การ์เดียนจะไม่รับผิดต่อค่าเสียหายไม่ว่าประเภทใดก็ตามอันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมหรือการเป็นสมาชิกในโปรแกรมของท่าน ซึ่งรวมถึงค่าเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกโปรแกรม หรือจากการที่ท่านแลกและ/หรือใช้ของรางวัล ความข้างต้นใช้บังคับกับค่าเสียหายทั้งปวงไม่ว่าประเภทใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่อง ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ หรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง การสูญหายของข้อมูล รายได้หรือกำไร การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สิน และสิทธิเรียกร้องของบุคคลภายนอก
7.2. ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต การจำกัดความรับผิดของการ์เดียนที่กำหนดไว้นี้จะใช้บังคับไม่ว่ากับการฝ่าฝืนหรือการปฏิเสธสัญญา หรือไม่ว่าจะเป็นการละเมิด ความรับผิดทางแพ่งจากความประมาทเลินเล่อ ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ความรับผิดเด็ดขาด หรือโดยประการอื่นก็ตาม ถึงแม้จะได้รับแจ้งความเป็นไปได้ของการเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม เมื่อท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ ท่านตกลงด้วยความเต็มใจ ว่าท่านได้สละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเหล่านี้จากการ์เดียนและยอมรับว่าการสละสิทธิดังกล่าวเป็นการจัดสรรความเสี่ยงอย่างเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ กฎหมายบางฉบับ ซึ่งรวมถึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย อาจกำหนดให้มีการรับประกันสำหรับผู้บริโภค หรือมีความหมายโดยนัยว่าเป็นการรับประกันหรือเงื่อนไข หรือกำหนดหน้าที่ต่อการ์เดียนซึ่งไม่อาจยกเว้น จำกัด หรือแก้ไขได้ หรือไม่สามารถยกเว้น จำกัด หรือแก้ไขได้นอกจากในขอบเขตที่จำกัด ท่านต้องอ่านข้อกำหนดเหล่านี้โดยอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว

8. ทรัพย์สินทางปัญญา
8.1. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิ์ในการออกแบบ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอื่นใดที่มีอยู่ในโลกนี้) ของเนื้อหาของโปรแกรมและซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้โดยเกี่ยวข้องกับโปรแกรมเป็นทรัพย์สินของการ์เดียนหรือบริษัทในเครือของการ์เดียนซึ่งเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ข้อกำหนดนี้ไม่ได้มีส่วนใดที่ระบุให้เป็นการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ หากมิได้ระบุไว้เป็นประการอื่นในส่วนของเนื้อหาของโปรแกรมโดยเฉพาะ การทำสำเนาทางอิเล็กทรอนิกส์และการพิมพ์ส่วนเนื้อหาของโปรแกรมเพียงเพื่อใช้สำหรับเข้าถึงโปรแกรมและบริการที่จัดหาไว้ในโปรแกรมเพื่อการใช้ส่วนบุคคลสามารถทำได้ การใช้เนื้อหาของโปรแกรมในลักษณะอื่นใด ซึ่งรวมถึงการทำซ้ำ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การแจกจ่าย การตีพิมพ์ใหม่ การส่งต่อ การจัดแสดง หรือการดำเนินงานโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากการ์เดียนก่อนไม่สามารถทำได้ไม่ว่าในกรณีใด

9. กฎหมายที่ใช้บังคับ
9.1. โปรแกรมและข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายประเทศไทยโดยไม่นำหลักกฎหมายขัดกันมาใช้บังคับ ท่านยินยอม มา ณ ที่นี้ ต่อเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจเฉพาะแต่เพียงผู้เดียวซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยในทุกข้อพิพาทอันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือโปรแกรม

10. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม
10.1. หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับโปรแกรม ท่าน สามารถติดต่อเราได้ทาง Line Official: @ggfamily หรือติดต่อเบอร์ +66(2)204-9100